Trajnimit Siguria e Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Seminare, Workshop dhe Trajnim përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC
Njoftim për shtyp në 29 mars 2015
Trajnimit Siguria e Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Seminare, Workshop dhe Trajnim përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC
Njoftim për shtyp në 29 mars 2015
Trajnimit Siguria e Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Seminare, Workshop dhe Trajnim përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC
Njoftim për shtyp në 29 mars 2015
Trajnimit Siguria e Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Seminare, Workshop dhe Trajnim përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC
Njoftim për shtyp në 29 mars 2015
Trajnimit Siguria e Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Seminare, Workshop dhe Trajnim përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC
Njoftim për shtyp në 29 mars 2015
Trajnimit Siguria e Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor
Seminare, Workshop dhe Trajnim përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC
Njoftim për shtyp në 29 mars 2015

Trajnim Siguria Energjetike në Rajonin e Ballkanit Perëndimor

Seminare, Workshop dhe Trajnime te përgatitura nga Qendra e Trajnimeve dhe e Formimit të ACERC

Njoftim për shtyp në 29 mars 2015

Për sa i përket sigurisë së furnizimit me energji, nuk ka dyshim qe detyra për sigurimin e saj në përputhje me acquis-in e Komunitetit të Energjisë i përket autoriteteve kombëtare te secilit vend. Në të njëjtën kohë do te përbente një “mendjelehtësi” të besuarit se origjina dhe efektet e sigurisë së krizave të furnizimit apo edhe efektet e ndërprerjeve ndalen në kufijtë kombëtare te shtetit direkt te prekur. Pra krizat, parandalim dhe reagim janë për nga natyra çështje qe thellësisht nuk njohin dhe nuk ndalen përpara kufijve ndërshtetërore.

Si shprehje e rëndësisë së saj Traktati i Komuniteti te Energjisë bën disa referenca për sigurinë e furnizimit me energji. Ne këtë qëllim, tre masa të dallueshme janë dizajnuara për të rritur sigurinë e furnizimit në rajonin e Komunitetit të Energjisë.

- Skicimi i kornizës se sigurisë së furnizimit,

- Masat mbrojtëse për sigurinë,

- Ndihma e ndërsjellë.

Koncepti i sigurisë së furnizimit përfshin reduktimin e varësisë së jashtme, nëpërmjet implementimit te infrastrukturës gjeneruese dhe të transportit (pra për diversifikimin e furnizimit me energji) dhe objekteve te magazinimit si ne rastin e gazit natyrore. Për me shume struktura e larmishme e furnizim bene qe secili vende qe e aplikon atë te zëre një pozitë më të mirë për t'iu kundërvënë “kërcënimeve” të çrregullimit të papritur të energjisë. Ne këtë kuadër është thelbësore që këto përpjekje te mos të dëmtojë por të plotësojnë liberalizimin gjithëpërfshirës tashme të tregjeve kombëtare të energjisë.

Përmbajtja më sipër përcakton dhe instrumentet hulumtuese për të ndërtuar një prezantim mbi sigurinë e furnizim dhe detyrimeve qe duhen përmbushur. Këto përbejnë te detyrueshme nder te tjera rekomandimet dhe rezultat e dala nga “Testet e Stresit ne rrafshe evropiane”, Korniza e Sigurisë së Furnizimit, dhe puna e Grupit Koordinues për sigurinë e furnizimit, duke përfshirë pjesëmarrjen në Grupin Koordinues të Gazit të BE-së. Gjithashtu Trajnimi do të përqendrohet në zbatimin e Rregullores 994/2010/BE dhe mbi te disatat mësime tashme lidhur me sigurinë e furnizimit qe kane shoqëruar ngjarjet e viteve te fundit. Planprogramin e trajnimit te mësipërm mund ta shkarkoni këtu dhe për versionin në gjuhen Angleze te klikoni këtu.

Back to top ↑