Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 20155
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015
Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC
Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC
Publikuar me 11 Tetor 2015

Prezantim i formave te bashkëpunimit me ACERC-ne

Format e anëtarësimit individualë ose institucionale ne ACERC-ne

Publikuar me 11 Tetor 2015

I Nderuar Lexues,

ACERC është një qendër think tank qe po shikon çdo dite e me shume një interes te gjere përfshirje nga aktoret e tregut energjetikë shqiptarë dhe me gjere ato rajonal e te BE-se. Ne kuadër te qasjes për një përfaqësim gjithëpërfshirëse ACERC është e hapur për kontributet e te gjithë aktoreve qe synojnë promovimin e një liberalizimi dhe integrimin efektiv rajonal si dhe ndërtimin e një modeli tregu qe stimulon përdorimin efikas të burimeve të energjisë. Një qasje kjo qe synon te realizohet nëpërmjet ndërtimit te raporteve profesionale te hapura dhe transparente mbi profilet e tregut energjetikë dhe aspektet e ndërlidhura.

Për sa me sipër Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC, e themeluar si një qendër think tank me synime hulumtuese dhe këshillëdhënëse mbi tregun energjetikë Shqiptare, ne kuadrin e integrimit rajonal dhe atë evropiane te energjisë (IEM), synon nxjerrjen e raporteve, artikujve dhe periodikeve. Mbajtjen edhe nëpërmjet partnereve te aktiviteteve mbështesë ne ngritjen e kapaciteteve, si seminare, trajnime dhe konferenca kombëtare dhe rajonale. Iniciativa qe plotësohen duke avokuar në sektorin e energjisë për të promovuar ngritjen e një forumi si Shkollën Shqiptare Rregullore.

Ne kete drejtim ACERC është e hapur për çdo forme bashkëpunimi, ku angazhimi i secilit do reflektoj kapacitet, vullnetin dhe përkushtimin profesional. Për sa me sipër, ftohen te gjithë aktoret e interesuar ne ndërtimin e një rrjeti bashkëpunimi te ndërsjellët mbi profilet e një qendre think tank, si individë ne formën e “eksperteve te asocuar” ose si "partner institucionale". Për kete, ftojmë te merrni kontakte me Sekretariatin e ACERC, për te vijuar komunikimin mbi format specifike te bashkëpunimit ne fusha e interesit te përbashkët, te bindur qe kjo do te jete dhe rruga me e mire qe do te sjelle inkuadrimin ne një nivele me te larte te dialogut ndërinstitucionalë te shoqërisë civile dhe përfaqësuesve te institucioneve publike.

Back to top ↑