Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji

Forum diskutimi "Res dhe EE ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"

Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014
Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)
Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"
Përditësuar me date 30 tetor 2014

Forum informues mbi krijimi fondit mbi eficiencen ne energji (EERF)

Forumi "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqerise Civile"

Përditësuar me date 30 tetor 2014

The ACERC njofton marrjen pjese ne Forumin e diskutimit "Energjitë e rinovueshme dhe eficienca e energjisë ne nivel konsumatori - Roli i Shoqërisë Civile". Forum i organizuar nga REC Shqipëri, ne kuadër te programit SENiOR-A, ne bashkëpunim dhe me Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë.

Aktivitet i mbajtur për te ndihmuar ne ndarjen dhe përçimin e informacionit mbi këto procese, si dhe për te mundësuar një artikulim me te plote dhe te qarte te shqetësimeve te sektorit, me date 30 tetor 2014 (Ora 10.00-12.30), Hotel Tirana International, Tirane.

Aktivitet i zhvilluar me pjesëmarrjen e anëtareve te Organizatave te Shoqërisë Civile, te Ministrisë se Energjisë dhe Industrisë, institucioneve akademike dhe personave te tjerë te interesuar për mbështetjen e shoqërisë civile ne fushën e mjedisit.

Qëllimi i takimit eshte shkëmbimi i informacionit dhe diskutimin për çështjet e mëposhtme:

a) Legjislacioni i ri për Eficiencen e Energjisë dhe Energjitë e Rinovueshme

Gjate dy viteve te fundit janë hartuar një sere aktesh ligjore dhe nënligjore te cilat janë te reja ose kane përmirësuar akte te vjetra dhe përafrojnë dhe një pjese te EU Acquis ne lidhje me këtë sektor. Shume nga këto akte nuk janë akoma te njohur aq sa duhet nga shoqëria civile dhe publiku i gjere (konsumatori). Ministria e Energjisë dhe Industrisë është e interesuar qe te njohe opinionet e shoqërisë civile ne lidhje me këto akte ligjore dhe pasojat qe ato mund te kenë me mjedisin, duke qene se zhvillimet e fundit ne ketë fushe janë goxha te vrullshme.

b) Krijimi i ekofondit

Krijimi i një fondi mjedisor ka qene gjithmonë ne kërkesat e shoqërisë civile për t'u marre ne konsiderate nga qeverisja qendrore. Ndërkohe, Ministria e Energjisë dhe Industrisë do te shpalose një qasje te re për ngritjen e një ekofondi qe ka lidhje dhe me pjesën e energjisë. Për këtë fond, nevojitet dhe mendimi i shoqërisë civile mbi hapat e mëtejshëm për lobimin dhe ngritjen e këtij fondi.

Back to top ↑