Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantim i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 09 Gusht 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 2015
Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC
Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC
Publikuar me 28 Nentor 20155

Qendra Shqiptare për Rregullimin dhe Konservimin e Energjisë - ACERC

Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC

Publikuar me 28 Nentor 2015

Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC është një qendër think tank me fokus tregun energjetikë Shqiptare dhe integrimin ne kuadrin rajonal të IEM-se. Misioni i ACERC-se lidhet me zhvillimet e kuadrit ligjor e politikat publike rajonale te BE-së mbi energjinë e klimën dhe synon dhënien e një kontributi te kualifikuar ne promovimin e një liberalizimi dhe integrimi efektiv si dhe përdorimin efikas të burimeve të energjisë.

Aktivitetet kryesore te ACERC-së konsistojnë ne ndërtimin e bashkëpunimeve dhe mbështetjen e aktoreve te tregut me hulumtime të certifikuara te tilla si raporte, studime dhe botime periodike. Transferim te ekspertizës se nivelit te larte përmes ndërtimit të kapaciteteve institucionale me trajnime, seminare dhe konferenca kombëtare dhe rajonale. Mbështetje ne vijimësi dhe përfaqësim institucional ne organizmat publik e rregullore shqiptare dhe ndërkombëtare..

Per me shume Ftesa e hapur  drejtuar aktoreve te interesit ne fillesat e ACERC-se

Back to top ↑