Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC
Objektivat thelbësore te ACERC
Publikuar me Gusht 2014
Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC
Objektivat thelbësore te ACERC
Publikuar me Gusht 2014
Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC
Objektivat thelbësore te ACERC
Publikuar me Gusht 2014
Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC
Objektivat thelbësore te ACERC
Publikuar me Gusht 2014
Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC
Objektivat thelbësore te ACERC
Publikuar me Gusht 2014
Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC
Objektivat thelbësore te ACERC
Publikuar me Gusht 2014

Prezantim i fokusit te përditësimeve te ACERC

Objektivat thelbësore te ACERC

Publikuar me Gusht 2014

Një nga objektiva thelbësore te ACERC është liberalizimi dhe integrimi ne tregun e përbashkët rajonale dhe atë evropianë te energjisë. Krijimi i një tregu “të vërtetë” të energjisë është edhe një nga objektivat prioritet te vet Bashkimit Evropian (BE). Ne këtë kuadër krerët evropianë të shtetit kanë rënë dakord për krijimin tij brenda vitit 2014 dhe Vendet Ballkani Perëndimorë 2015.

Ekzistenca e një tregu konkurrues të brendshëm të energjisë është një mjet strategjik si për ti thëne konsumatorëve një zgjedhje mes furnizuesve të ndryshme të gazit dhe të energjisë elektrike me çmime të arsyeshme si të lejojë qasje në treg për të gjitha bizneset, ne veçanti për firmat e vogla dhe ato që investojnë në energjinë e ripërtëritshme. Njëkohësisht është thelbësore edhe për ngritjen e një kuadri brenda të cilit te mund te funksionojnë mekanizmat për emisionet CO².

Tregu i brendshëm i energjisë për tu implementuar ka nevoje për tu bazuar në ekzistencën e një rrjeti koherent dhe të sigurt evropiane të energjisë dhe për rrjedhojë për investimet infrastrukturore te rëndësishme. Vetëm një treg vërtet i ndërlidhur kontribuon në diversifikimin dhe si rrjedhoje edhe ne sigurinë e furnizimit.

Tregu i përbashkët i energjisë është një plotësim i mëtejshëm i vete tregut unike evropiane përmbushja e te cilit bëri të mundur shkëmbimin e lirë të kapitaleve, mallrave, shërbimeve dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve evropianë nga 1993. Për këtë një nga profilet a para te këtij seksioni (profile qe do te zgjerohen ne vijim me tematike plotësuese) do te jete pikërisht hedhja drite mbi te drejtën evropiane dhe adoptimin e saj ne atë te brendshme.

Back to top ↑