Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests

Prezantim i fushës se interesit akademike dhe inkuadrimi kërkimor-shkencore

Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015
Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore
Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests
Përditësuar me 22 Gusht 2015

Prezantim i fushave te interesit ne mësimdhënie dhe kërkim shkencore

Dr. Lorenc Gordani's Teaching and Research Interests

Përditësuar me 22 Gusht 2015

Kjo përmbledhje sintetike i drejtohet kryesisht autoriteteve për kërkimin shkencor dhe metodologjinë pranë dekanateve te universiteteve dhe autoriteteve pranë qendrave kërkimore dhe eventualisht kujtdo qe mund te shikohet i dobishëm për referim. Njëkohësisht ne funksion te qëllimit për te dhëne një panorame ne lidhje me fushën dhe objektin e interesit për mësimdhënie ne te kryesisht referohen eksperiencat e fituar gjate periudhave studimore, përfshire atë doktoratës, ku ato përgjatë karrierës profesionale shihem me te përshtatshme te referohen ne dokumentet përkatëse si nga SoP, CV, etj. Me se shumti emërtimet relative te përdorura janë ato ne origjinale.

Ne këtë kuadër drejtimet e preferuara, ku përveç qasjes se konsoliduar, mund te ofrohet një kontribute shtese nisur nga eksperiencat specifike janë: E Drejta dhe Politikat Evropiane për te dhëne një kontribute me azhurnimet me te fundit bazuar ne eksperiencat e gjere dhe te mire strukturuar se fundmi gjate specializimit ne Kolegjin Evropiane te Parmes dhe mësimdhënies ne Universitetin Justicia, ne mënyre te veçante për sa i përket avancimit te tregut te përbashkët dhe atij te brendshëm.

E Drejta Publike duke dhëne një kontribute me shtyse te theksuar ekonomike mbi politikat strategjike evropiane dhe rajonale. E gjitha e shoqëruar nga një inkuadrime historike p.sh. proceset e liberalizimit, kontratat publike, garave koncesionare dhe partneritetet publike-private, etj. Ne këtë kuadër një drejtim me interes është ai i se Drejtës Ekonomike e Tregut Energjetikë Syllabusin e te cilit për njohje mund te shkarkohet nga ikona ne krah (ose ne këtë link).

E Drejta Administrativë duke dhëne një kontribute mbi shërbimet publike lokale p.sh. kalimi nga shërbimet in-house, ne ente te specializuar dhe se fundmi garat për prokurime koncesionare te public utility, etj. Politikat e Zhvillimit te Qëndrueshëm duke dhëne një kontribute te veçante ne lidhje me rritjen e burimeve te rinovueshme dhe përdorimin efecientë te resurseve (natyrorë, ndërtimin e banesave, transportin, industrinë, etj.).

Drejtime konceptuale dhe me te specializuar, janë: Analiza Ekonomike e se Drejtës dhe E Drejta Publike Ekonomike si fusha qe kërkojnë studime te integruar juridike, shkencave polikë dhe ekonomike. Ne këtë kuadër, nisur nga ekspertiza dhe interesi i thelluar, një lënde specifike e propozuar do ishte E Drejta dhe Politikat Evropiane e Tregjeve te Integruara duke sjelle si pjese speciale (pra te fokusimit ne mënyre te veçante ne pjesën e specializuar) të ashtuquajturat sektorë me interes të veçantë, si energji, ujë, transport dhe telekomunikacion.

Inkuadrim qe mbështet ne azhurnimet disa mujore se fundmi ne kuadër te Advanced European Studies (DAES) is fellow i Italian Ministry of Foreign Affairs (MAE). Ku gjate semestrit te pare u dhanë provim lendet si: (1) European single market law, fundamental freedoms and flanking policies (Prof. Alfonso Mattera ); (2) The Legal System of the European Union (Jean-Paul Jacqué); (3) European Union Institutions, Integration and Governance (Prof. Sandro Gozi); (4) European Competition Law  (Prof. Stefano Bastianon & Enzo Moavero Milanesi.

Dhe lende te tjera qe u ndoqën ishin (5) Ruolo delle banche e della PA (Prof. Alfredo Alessandrini); (6) Geografia economica dell’UE: corso introduttivo (Prof.ssa Isabella Mozzoni); (7) Introductory course of Political Theory of the EU (Ass. Prof. Marco Baldassari); (8) European Parliament, budget and financial perspectives (A. De Feo); (9) Concetti chiave del pensiero politico europeo (Prof. Nicola Antonetti); (10) Processo legislativo e governance nell'Unione europea and (Sem II) EU Social Policy (Prof. P. Ponzano); (11) EU policy on protection of industrial and commercial property (Prof. O. Montalto); (12) EU litigation and compliance with EU law (Ben Smulders); (13) Le sfide dell’Unione europea (Prof. R. Cangelosi); (14) Organizzazioni internazionele e relazioni con l'UE (Prof.ssa Elena Sciso); (15) Economics of the public sector (Prof. P. Vagliasindi).

Dhe gjate semestrit te dyte u dhanë provim lendet si: (16) European Policy on Environmental Protection (Cesare Azzali  & Karl Falkenberg); (17) EU Research Projects (Ass. Prof. Roberto Montanari); (18) EU Law in Public Procurement and Concession (Prof. Alfonso Mattera & Il diritto europeo in tema di concessioni: Direttiva "Ricorsi" (Prof. Avv. Paolo De Caterini); (19) EU Industrial Policy: The New Policy (Prof. Franco Mosconi); (20) EU Development Cooperation and Humanitarian Aid Policy (Stefano Manservisi); (21) EU Neighbourhood and Euro-Mediterranean Policy (Prof. Cosimo Risi).

Dhe u ndoqën lendet si: (22) EU Policy on Justice, Freedom and Security (J.L. De Brouwer & J. Barrot); (23) Lobbing at European Institution (Prof. Flavio Mondello); (24) EU policy on health, food safety and consumer protection (Paola Testori Coggi); (25) Storia dell'integrazione Europea e dibattito sull'Europa (Prof. Alfonso Mattera); (26) Structural Funds (Alessandro Rainoldi & Jader Cané); (27) European Energy Policy (Prof. Helmut Schmitt von Sydow); (28) EU Transport Policy (Claude Chêne); (29) EU law and risk regulation in food safety sector (Prof. Alberto Alemanno); (30) Food safety & Pharmaceutical policy (Patrick Deboyser); (31) Common Agricultural Policy (Prof. Avv. Fausto Capelli); (32) EU Common Commercial Policy (Denis Redonnet); (33) Economic and monetary union (Prof.ssa C. Zilioli); (34) EU Foreign and Defence Policy (D. O’Sullivan & B. De Schietere); (35) EU Communication Policy (Prof. L. Battistotti); (36) Politiche Economiche Europee (Prof. U. Triulzi).

Dhe ku për sa i përket pjesës speciale, vijohet ne vazhdim me një teme kërkimor përveç se me European College of Parma gjithashtu me LUISS School of Government - Roma. Bashkëpunim qe shikon finalizimin me temën e kërkimit “The growth of pipeline project in the Western Balkans and the challenge to bridge the gap of the investment”, nen supervizionin e Prof. Helmut Schmitt von Sydow nder te tjera ish Director of Energy and Transports ne European Commission dhe Professor ne Lausanne University.

Drejtimi ky i ndërmarre pas kalimit me sukses në katër konkurse pranimi për PhD në tre universitete, në vjeshtën e vitit 2008, ku u përzgjodhe edicioni XXIV i PhD në të Drejtë Publike me qendër në Pavia dhe me degë në Universitetin e Modenas dhe Rexhio Emilias dhe Universitetin e Torinos. Gjate vitit të parë u instalua gjithashtu dhe marrëveshja e bashkëpunimit në kotutele zyrtare me Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Luarasi në Tiranë.

Program doktorate ndërkombëtare qe ne konceptim thellësisht ndërdisiplinore duke qene i atashuar pranë Shkollës së Doktoratës në Shkenca Sociale të Fakultetit të Ekonomisë, Jurisprudencës dhe Shkencave Politike pranë Seksionit të Studimeve Politike Juridike të Departamentit të Statistikës dhe Ekonomisë së Aplikuar në Fakultetin e Shkencave Politike, me Koordinator të përgjithshëm Prof. Giovanni Cordini (ne rolin e dekanit nga 2011). Programe qe ne vazhdim pa zhvillimin e periudha te studimore-kërkimore ne Gjermani dhe France si dhe ne Itali ne qendra universitare te Pavodës, Firences dhe Milanos, etj.

Pjesa pra e një karriere ku me herët ka pare ndjekjen e programit pas-universitare ne shkenca ndërkombëtare dhe diplomatike, qe shënoi një inkuadrim me te mire te profileve te ndërmarra me tezen, duke qene se nder te tjera ishte i organizuar pranë Istituto Universitario di Studi Europei  nen kuadrin e Ministero degli Affari Esteri Italiano / Ufficio Diplomatico, e zhvilluar pranë Qendrës Ndërkombëtare e Trajnimeve e Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Torino. Eksperience karakterizua si një periudhe mjaft intensivë dhe shikoi nder te tjera grup-lendet qe bëjnë pjesën nen fushën: Diritto Internazionale dhe Europiane, Economia Internazionale, Relazioni Internazionali, dhe gjuhe te huaja (Angleze e Franceze).

Ndjekur me eksperiencën e punës pranë Departamentit te Dialogu Sociale e Teknik ILO si intern me kohe te plote, ku përveç profileve administrative me se shumti për Kurse Trajnimi profesionale u punua mbi: Guidelines Collection: Labour Legislation Guidelines in Albania, the Albanian Edition of the Participatory Labour Law Making:  an ILO Training Manual, Geneva, International Labour Office, 2005 and Participatory Labour Law Making: Facilitator’s Guide to ILO Training Manual, International Labour Office, Geneva, 2005, in the Chapter I, II, III, IV, for the ITC - ILO Turin.

Si dhe Conciliation/Mediation Consensus Seeking Skills for Third Parties, Training Package, International Labour Office - Geneva, June 2005, the Albanian Edition for the ITC - ILO, Turin. Dhe Conciliation/Mediation Training Course, Trainer's Guide, International Labour Office - Geneva, June 2005, the Albanian Edition for the ITC - ILO, Turin.

Inkuadrim plotësisht i suksesshëm bazuar ne eksperiencën e rëndësishme te formimit pranë Fakultetit Juridike te Universitetit te Torinos: Ne vitin e matrikulimit ne te cilin regjistrimet shënuan mbi 1200 studente (nga 65.000 te gjithë Universiteti, përveç rreth 24.000 te Politeknikut). E gjitha beri te mundur një numër te gjere lendesh te ofruar: rreth 70 dhe ky numër u rrit gjate zhvillimit te procesit te 3+2. Plani kurrikular i fokusua ne përzgjedhjen Forense dhe profilizimin Penal-Procesual.

Ndërkohe qe ne lidhje me diplomimin u vendos te zgjerohej fusha e interesit me drejtim ndërkombëtare. Me specifikisht, u përgatit kërkimi shkencore për mbrojtjen e titullit ne te Drejte Ndërkombëtare (Publike) me një nga profesorë me te vlerësuar si Prof. Eduardo Greppi. Kërkim me titull “L’evoluzione del diritto albanese e l’adattamento al diritto internazionale” me rreth 200 faqe beri te mundur nder te tjera edhe aftësimin për kuadrin shqiptar (sidomos atë kushtetues dhe publikë) dhe atë ndërkombëtare.

Ne këtë mbyllje përfitohet te nënvizohet qe pavarësisht sa këtu sjelle te gjitha fushat qe nuk janë sjelle dhe mund te gjykohet e përshtatshme te ndërmerren do te shqyrtohen me interes te plote rast pas rasti. Njëkohësisht duke qene se kërkimi shkencore zë një vend te rëndësishëm ne zhvillimin e vazhdueshme te profilit profesional, objekti i se cilës mund te ndërtohet ne një Universitet, ose ne disa qendra kërkimore sipas konjukturave qe do te mund te ofrohen brenda apo jashtë vendit.

Back to top ↑

Programi i lëndës “E Drejta Ekonomike e Tregut Energjetikë”