Follow Us

AEM Group in LinkedIn
Albania Energy Market in Facebook
Twitter Page of the ACERC

Prezantimi i Objektivave dhe Vizionit te ACERC

Publikuar me 28 Nentor 2015

Albanian Centre for Energy Regulation and Conservation - ACERC është një qendër think tank me fokus tregun energjetikë Shqiptare dhe integrimin ne kuadrin rajonal të IEM-se. Misioni i ACERC-se lidhet me zhvillimet e kuadrit ligjor e politikat publike rajonale te BE-së mbi energjinë e klimën dhe synon dhënien e një kontributi te kualifikuar ne promovimin e një liberalizimi dhe integrimi efektiv si dhe përdorimin efikas të burimeve të energjisë.

Aktivitetet kryesore te ACERC-së konsistojnë ne ndërtimin e bashkëpunimeve dhe mbështetjen e aktoreve te tregut me hulumtime të certifikuara te tilla si raporte, studime dhe botime periodike. Transferim te ekspertizës se nivelit te larte përmes ndërtimit të kapaciteteve institucionale me trajnime, seminare dhe konferenca kombëtare dhe rajonale. Mbështetje ne vijimësi dhe përfaqësim institucional ne organizmat publik e rregullore shqiptare dhe ndërkombëtare..

Per me shume Ftesa e hapur drejtuar aktoreve te interesit ne fillesat e ACERC-se

Copyright © All Rights Reserved ACERC 2013-2015 - Powered by AEM | Disclaimer